Friday, April 17, 2009

Lou Dobbs Rips Keith Olbermann, Garofalo, and MSNBC!